تاپ ساینس 24

مطالب ویژه
حمل و نقل
شیمی
کشاورزی و غذا
مریخ
مطالب جدید
جالب ترین ها
زلزله
شیمی

شرایط پیشنهادی مورد نیاز نظریه دان هادر زمینه تحقیق در مورد شکل جدید ماده

گروهی از فیزیک دان ها نقشه های جاده ای نظری فراهم نموده اند که به کشف حالت عجیب و منظم ماده از لحاظ الکترو مغناطیسی اشاره دارد.  Alexi Tsvelik فیزیک دان نظری در آزمایشگاه Brookhaven…